ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کالپه

لغت‌نامه دهخدا

کالپه . [ پ ِ ] (اِخ ) نام بندری بوده است به دریای مدیترانه : قسمتهای قشون یونانی که از راه دریا و خشکی روانه شده بودند دربندر کالپه بهم رسیدند. (ایران باستان ج 2 ص 1091).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ