ترجمه مقاله

کالویه

لغت‌نامه دهخدا

کالویه . [ لو ی َ / ی ِ ] (ص ) سرگردان ومتحیر که کاتوره نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از شعوری ج 2 ورق 259 الف از جهانگیری ). کاتوره . ظاهراً تصحیفی از کالیوه است . رجوع به کالیو و کالیوه شود.
ترجمه مقاله