ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافوربیز

لغت‌نامه دهخدا

کافوربیز. (نف مرکب ) کافور بیزنده . کافوربار.
- ابر کافوربیز ؛ ابری که برف بارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ