ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافوربیزی

لغت‌نامه دهخدا

کافوربیزی . (حامص مرکب ) عمل کافور بیختن . کافور پخش کردن . کنایه از باریدن برف :
هوا کافوربیزی می نماید
هوای ما اگر سرد است شاید.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ