ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافت

لغت‌نامه دهخدا

کافت . (مص مرخم ) کافتن . شکافتن :
سپاهی که دارد سر از شه دریغ
بباید همی کافت آن سر به تیغ.

رودکی (ص 1168).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ