ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاغد

لغت‌نامه دهخدا

کاغد. [ غ َ ] (فعل ) فعل مضارع از مصدر کاغیدن است . (فرهنگ نظام ). رجوع به کاغیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ