ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کازران

لغت‌نامه دهخدا

کازران . [ زِ ] (اِ) گازُران ، ج ِ گازُر. رجوع به گازر شود. شعوری بغلط این کلمه را در لسان العجم (ج 2 ص 251) بمعنی قصار و گازر و با کاف تازی آورده با شاهدی از سعدی که شاهد گازُر است :
تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک
زنند جامه ٔ ناپاک گازران بر سنگ .

سعدی (از شعوری بشاهد کازِران ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ