ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کازران

لغت‌نامه دهخدا

کازران . [ زِ ] (اِخ ) نام قریه ای از بلوک شرای عراق .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ