ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاری

لغت‌نامه دهخدا

کاری . (اِ) (اصطلاح موسیقی ) حراره . ملعبه . قول . تصنیف . کخ کخ . عروض البلد. موالیا. قوما. زجل . موشح . موشحه . شرقی . کان و کان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ