ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارد و چنگال

لغت‌نامه دهخدا

کارد و چنگال . [ دُ چ َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) کارد با چنگال غذاخوری . مجموعه ٔ کاردها و چنگالها که برای صرف غذا به کار برند. رجوع به «کارد» و رجوع به «چنگال » شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ