ترجمه مقاله

کاخ

لغت‌نامه دهخدا

کاخ . (اِ) کوشک باشد. (لغت فرس اسدی ). منظر باشد و کوشک را نیزگویند. (صحاح الفرس ). کوشک بلند. صرح . (زمخشری ). کوشک و قصر و عمارت بلند باشد. (برهان ). خانه ، اطاق ، کوشک و خانه های چند رویهم برافراشته . قصری که در بستان سازند. اسپرلوس . رجوع به اسپرلوس شود :
چه شهر شهر بدو اندرون سرای سرای
چه کاخ کاخ بدو اندرون بهار بهار.

رودکی .


از ایوان گشتاسپ تا پیش کاخ
درختی گشن بیخ و بسیارشاخ .

دقیقی .


ای منظره و کاخ برآورده به خورشید
تا گنبد گردان بکشیده سر ایوان .

دقیقی .


ز یک میل کرد آفریدون نگاه
یکی کاخ دید اندر آن شهر شاه .

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 1 ص 52).


به اسپ اندر آمد به کاخ بزرگ
جهان ناسپرده جوان سترگ .

(ایضاً ص 53).


بکاخ اندر آمددوان کندرو
در ایوان یکی تاجور دید نو.

(ایضاً ص 55).


ز بی راه مر کاخ را بام و در
گرفت و بکین اندر آوردسر.

(ایضاً ص 58).


هم از رشک ضحاک شد چاره جوی
ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی .

(ایضاً ص 59).


برسم کیان تاج و تخت بهی
بیاراست باکاخ شاهنشهی .

(ایضاً ص 62).


یکی کاخ آراسته چون بهشت
همه از زر و سیم افگنده خشت .

(ایضاً ص 72).


فرود آورید اندر آن کاخشان
چو شب روز شد کرد گستاخشان .

(ایضاً ص 72).


چو آمد بکاخ گران مایه باز
بپیش جهان داور آمد براز.

(ایضاً ص 76).


چو آیی بکاخ فریدون فرود
نخستین ز هر دو پسر ده درود.

(ایضاً ص 80).


برون آمد از کاخ شاپور گرد
فرستاده ٔ سلم را پیش برد.

(ایضاً ص 98).


سپهر برین کاخ ایوان اوست
بهشت برین روی خندان اوست .

(ایضاً ص 102).


یکی کاخ بد تارک اندر سماک
نه از دست رنج و نه از سنگ و خاک .

(ایضاً ص 137).


چنین گفت گوینده با پهلوان
که از کاخ مهراب روشن روان ...

(ایضاً ص 157).


نبایدشدن تان سوی کاخ باز
بدان تا پیامی فرستم براز.

(ایضاً ص 159).


پرستنده گفتا چو فرمان دهی
بتازیم تا کاخ سرو سهی .

(ایضاً ص 161).


رسیدند خوبان بدرگاه کاخ
بدست اندرون هر یک از گل دوشاخ .

(ایضاً ص 161).


نبینید کز کاخ کابل خدای
بزین اندر آرد بشبگیر پای .

(ایضاً ص 162).


سپهبد سوی کاخ بنهاد روی
چنانچون بود مردم جفت جوی .

(ایضاً ص 164).


ز بالا کمند اندر افکند زال
فرود آمد از کاخ فرخ همال .

(ایضاً ص 167).


همه کاخ مهراب مهر منست
زمینش چو گردان سپهر منست .

(ایضاً ص 169).


وزان جا بکاخ اندر آمد دژم
همی بود با درد و اندوه و غم
در کاخ بر خویشتن بر ببست
از اندیشگان شد بکردار مست .

(ایضاًص 178).


از این کاخ آباد و این بوستان
از این کامگاری دل دوستان .

(ایضاً ص 180).


به هندوستان اندر آتش فروز
همه کاخ مهراب و کابل بسوز.

(ایضاً ص 189).


که ویران کنی کاخ آباد من
چنین داد خواهی همی داد من .

(ایضاً ص 192).


چماند بکاخ من اندر سمند
سرم بر شود بآسمان بلند.

(ایضاً ص 204).


به کابل دگر سام را هرچه بود
ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود.

(ایضاً ص 205).


بزرگان سوی کاخ شاه آمدند
کمربسته و با کلاه آمدند.

(ایضاً ص 213).


چو بشنید سیندخت گفتار اوی
به آرایش کاخ بنهاد روی .

(ایضاً ص 215).


بزرگان کشورش با دست بند
کشیدند صف پیش کاخ بلند.

(ایضاً ص 220).


همه کاخها تخت زرین نهاد
نشستند و خوردند و بودند شاد.

(ایضاً ص 229).


چو شد ساخته کار جنگ آزمای
بکاخ آمد اغریرث رهنمای .

(ایضاً ص 249).


سپاه و جهاندار بیرون شدند
ز کاخ همایون بهامون شدند.

(ایضاً ص 251).


بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال .

بهرامی .


جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار
بایوان چه بری رنج و بکاخ و ستن آوند .

طیان .


چون در او خذلان عصیان تو ای شه راه یافت
کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد.

فرخی .


بر کاخهای او اثر دولت قدیم
پیداتر است ز آتش بر تیغ کوهسار.

فرخی .


هر روز شادی نو بیناد و رامشی
زین باغ جنت آئین وین کاخ کرخ وار .

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 128).


شهریاری که خلاف توکند زود فتد
از سمن زار بخارستان وز کاخ بکاز.

فرخی .


کاخ او پرنیان جادوفش
باغ او پر فغان کبک خرام .

فرخی


سختم عجب آید که چگونه بردش خواب
آن را که بکاخ اندر یک شیشه شرابست ؟

منوچهری .


اندر عجم نبود بمردی کسی چو نصر
بگذشتش از سهیل سر برج و کاخ و قصر.

منوچهری .


کاخی که دیدم چون ارم خرّمتر از روی صنم
دیوار او بینم بخم ماننده ٔ پشت شمن .

امیر معزّی .


یک مشت خاکی از چه در بند کاخ و کوخی
برگ از خدا طلب کن بگذار شاخ و شوخی .

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 937).


اگر در پیش کاخ او سواریت آرزو آید
چو طفلان خوابگه بگذار و زی میدان مردان شو.

خاقانی .


دنیا که دو روزه کاخ و کوخی است
در راه محمدی کلوخی است .

خاقانی (از انجمن آرا).


جهدی بکن چو زلزله ٔ صور دررسد
شاه دل تو کرده بود کاخ را رها.

خاقانی .


ساختی کاخ سلیمان جای بانوی سبا
پس بدست مرغ کویم دادی احسنت ای ملک !

خاقانی .


از آن سرد آمد این کاخ دلاویز
که تا جاگرم کردی گویدت خیز.

نظامی (از انجمن آرا).


چه سود از دزدی آنگه توبه کردن
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ .

سعدی (گلستان ).


|| بمعنی باران هم آمده است که عربان مطر خوانند. (برهان ). کاخه . رجوع به کاخه شود. بمعنی آینده از آسمان است که صفت باران است . (فرهنگ نظام ).
ترجمه مقاله