ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاتب

لغت‌نامه دهخدا

کاتب . [ ت ِ ] (اِخ ) محمدبن علی معروف به ابن مقله . رجوع به ابن مقله و ریحانة الادب ج 3 ص 334 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ