ترجمه مقاله

ژی

لغت‌نامه دهخدا

ژی . (اِخ ) نام قریه ای است در اصفهان و در آنجا بنگ خوب حاصل میشود. (برهان ).
ترجمه مقاله