ترجمه مقاله

ژی

لغت‌نامه دهخدا

ژی . (اِ) صورتی از زی و جی ، ریشه ٔ زیستن و زندگی کردن . رجوع به زی و جی و زیستن شود.
ترجمه مقاله