ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژکاسه

لغت‌نامه دهخدا

ژکاسه . [ ژُ س َ / س ِ ] (اِ) قنفذ. خارپشت . (دهار). ژکاشه . اما این کلمه ظاهراً به این صورت تصحیف ریکاسه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ