ترجمه مقاله

ژولک

لغت‌نامه دهخدا

ژولک . [ ل َ ] (اِ) نام پرنده ای است سرخ رنگ . رجوع به ژورک شود.
ترجمه مقاله