ترجمه مقاله

ژنرال

لغت‌نامه دهخدا

ژنرال . [ ژِ ن ِ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از درجات نظامی . سرتیپ .
ترجمه مقاله