ترجمه مقاله

ژفکر

لغت‌نامه دهخدا

ژفکر. [ ژَ ک َ ] (ص )شکیبا. (فرهنگ رشیدی ) .
ترجمه مقاله