ترجمه مقاله

چیروک

لغت‌نامه دهخدا

چیروک . (اِخ ) دهی است از دهستان اصفاک بخش طبس شهرستان فردوس . در 50 هزارگزی جنوب خاوری طبس و 3 هزارگزی شمال خاوری شوسه ٔ عمومی طبس به دهک واقع است . 114 تن سکنه دارد. از قنات آبیاری میشود. محصولش غلات و انگور و انجیر است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله