ترجمه مقاله

چکش پذیری

لغت‌نامه دهخدا

چکش پذیری . [ چ َک ْ ک ُ پ َ ] (حامص مرکب ) خاصیت چکش خوری فلزات . و رجوع به چکش خوارگی و چکش خوردن و چکش خوری شود.
ترجمه مقاله