ترجمه مقاله

چکش خوارگی

لغت‌نامه دهخدا

چکش خوارگی . [ چ َک ْ ک ُ خوَا/ خا رَ / رِ ] (حامص مرکب ) رجوع به چکش خوری شود.
ترجمه مقاله