ترجمه مقاله

چچی

لغت‌نامه دهخدا

چچی . [ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «دو قریه است از محال قبه . در سال 1225 هَ . ق . شیخعلی خان دربندی درین محل از قشون روس شکست خورد». (از مرآت البلدان ج 4 ص 214).
ترجمه مقاله