ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چو

لغت‌نامه دهخدا

چو. [ چ َ ] (اِ) در تداول عامه بمعنی شایعه است و هو. اما این کلمه غالباً با مصادری از قبیل : انداختن ، درافتادن ، افکندن بکار رود.
- چو افتادن ؛ نشر شدن ِ خبری بی اساس . و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود.
- چو افکندن ؛ شایع کردن خبری بی اساس . شایع ساختن .
- چو انداختن ؛ چو افکندن .
- هو انداختن ؛ هو افکندن . رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ