ترجمه مقاله

چورن

لغت‌نامه دهخدا

چورن . (اِخ ) دهی است از دهستان کجور از آبادیهای مازندران و استرآباد. (مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص 148).
ترجمه مقاله