ترجمه مقاله

چوت مارانی

لغت‌نامه دهخدا

چوت مارانی . (اِ مرکب ) دشنام مردم هند است و این گویا ترجمه ٔ زن بمزد باشد. لیکن غلط بسته شده زیرا که مرانی بوزن ترانی است و این را محمول بر عدم اعتنا به شأن زبان هندی نتوان کرد بلکه غلط شاعر است :
داد از رانیان هندوستان
چوت مارانیان هندوستان .

محمدسعید اشرف (از آنندراج ).


ترجمه مقاله