ترجمه مقاله

چهارلنگر

لغت‌نامه دهخدا

چهارلنگر. [ چ َ / چ ِ ل َگ َ ] (ص مرکب ) که لنگر چهار دارد. کشتی بزرگ که چهار لنگر داشته باشد. || (اِ مرکب ) کنایه ازچهار دست و پای حیوان باشد. رجوع به چارلنگر شود.
ترجمه مقاله