ترجمه مقاله

چهارشنبه

لغت‌نامه دهخدا

چهارشنبه . [ چ َ / چ ِ شَم ْ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) در علم احکام نجوم ، رب آن عطارد است . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله