ترجمه مقاله

چهارشنبه

لغت‌نامه دهخدا

چهارشنبه . [ چ َ شَم ْ ب ِ ] (اِخ ) نام یکی از شهرهای ترکیه . رجوع به چارشنبه شود.
ترجمه مقاله