ترجمه مقاله

چهارشنبه بازار

لغت‌نامه دهخدا

چهارشنبه بازار. [ چ َ / چ ِ شَم ْ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) بازاری که روستائیان روزهای چهارشنبه بیرون از شهر در میدان وسیعی بپا دارند و در آن چهارپایان و سایر کالاهای خود را در معرض خرید وفروش درآورند. این بازار در هر نقطه به یکی از روزهای هفته اختصاص مییابد و بنام همان روز نامیده میشودمانند: شنبه بازار، یکشنبه بازار، و دوشنبه بازار... || (اِخ ) نام بازاری که در خیابان طبرسی مشهد واقع است و فروشندگان همه روزه در کنار بساطهای خود به خرید و فروش اشیاء کهنه و فرسوده میپردازند.
ترجمه مقاله