ترجمه مقاله

چهارشنبهی

لغت‌نامه دهخدا

چهارشنبهی . [ چ َ / چ ِ شَم ْ ب َ / ب ِ ] (ص نسبی ) منسوب به چهارشنبه . رجوع به چارشنبهی شود.
ترجمه مقاله