ترجمه مقاله

چهاردرگاه

لغت‌نامه دهخدا

چهاردرگاه . [ چ َ / چ ِ دَ] (اِ مرکب ) سراپرده . خیمه . رجوع به شامیانه شود.
ترجمه مقاله