ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارحرفی

لغت‌نامه دهخدا

چهارحرفی .[ چ َ ح َ ] (ص نسبی ) کلمه ای که از چهار حرف تشکیل شده باشد. مانند: آغوش . رباعی . رجوع به چارحرفی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ