ترجمه مقاله

چهارآشکوبه

لغت‌نامه دهخدا

چهارآشکوبه . [ چ َ / چ ِ ب َ / ب ِ ] (ص نسبی ) ساختمانی که چهار طبقه داشته باشد. چهار مرتبه . چهار آشیانه .
ترجمه مقاله