ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چم کبود

لغت‌نامه دهخدا

چم کبود. [ چ َ ک َ ] (اِخ ) دهی است از بخش آبدانان شهرستان ایلام که در 18 هزارگزی جنوب خاوری آبدانان ، کنار راه مالرو ایلام به آبدانان واقع است . کوهستانی و گرمسیر است و 664 تن سکنه دارد. آبش از چشمه و رودخانه ٔ چشمه کبود. محصولش غلات ، پشم و برنج و شغل اهالی زراعت و گله داری است . دو مزرعه ٔ چشمه کبودبالا و چولیان هم در جزء این ده محسوب میشوند و این آبادی در دو محل نزدیک به هم به علیا و سفلی مشهور است و سکنه ٔ فعلی آن 167 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ