ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چم مهدی

لغت‌نامه دهخدا

چم مهدی . [ چ َ م َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: یکی از مزارع قریه ٔ طایقان قم است . (از مرآت البلدان ج 4 ص 262).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ