ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چماچار

لغت‌نامه دهخدا

چماچار. [ چ ُ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان طوالش که در 2 هزارگزی شمال خاوری بازار شاندرمن و 12 هزارگزی شمال خاور ماسال واقع است . جلگه و مرطوب است و 198 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ شاندرمن .محصولش برنج ، ابریشم و ذغال . شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است . جنگل موسوم به هفت دقنان که آثار بناهای قدیمی بسیار در آن مشاهده میگردد، در شمال خاوری این آبادی واقع است . و نمودار آن میباشد که آنجا روزگاری شهر بوده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ