ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلیک چلیک

لغت‌نامه دهخدا

چلیک چلیک . [ چ ِ چ ِ ] (اِ صوت مرکب ) صدای کفش های پاشنه خوابیده و نعلین به هنگام راه رفتن . چلک چلک . چلپ چلپ . صدای راه رفتن کسانی که نعلین و اقسام دیگر کفشهای پاشنه خوابیده به پادارند. صدای به زمین کشیدن پاشنه های کفش راحتی یا نعلین هنگام راه رفتن . و رجوع به چلک چلک و چلپ چلپ شود. || صدای تخمه شکستن . صدایی که از پیاپی شکستن تخمه ٔ هندوانه و خربوزه و جز آن برخیزد. تلیک تلیک . چلک چلک . و رجوع به چلک چلک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ