ترجمه مقاله

چلسکانیدن

لغت‌نامه دهخدا

چلسکانیدن . [ چ ِ ل ِ دَ ] (مص ) چلسکاندن . پلاسانیدن . پژمرانیدن . فلسکانیدن . و رجوع به چلسکیدگی و چلسکیدن و چلسکاندن شود.
ترجمه مقاله