ترجمه مقاله

چلسکاندن

لغت‌نامه دهخدا

چلسکاندن . [ چ ِ ل ِ دَ ] (مص ) چلسکانیدن . پلاساندن . پژمراندن . فلسکاندن . و رجوع به چلسکانیدن شود.
ترجمه مقاله