ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشم افسا

لغت‌نامه دهخدا

چشم افسا. [ چ َ / چ ِ اَ ] (نف مرکب ) چشم افسای . با چشم فریب دهنده . افسونگر با چشم :
چو داد اندیشه ٔ جادو دماغم
زچشم افسای آن لعبت فراغم .

نظامی .


فسونسازان که از مه مهره سازند
بچشم افسای همت حقه بازند.

نظامی .


و زهرات دنیا اگرچه سخت فریبنده و چشم افسای خرد است ... (مرزبان نامه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ