ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه چشمه

لغت‌نامه دهخدا

چشمه چشمه . [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ] (ص مرکب ) سوراخ سوراخ و متخلخل . (ناظم الاطباء). مشبک و خانه خانه چون لانه ٔ زنبور :
یکی کرته هر یک بپوشیده تنگ
همه چشمه چشمه بنقش و برنگ .

اسدی .


همچون خزینه خانه ٔ زنبور خشکسال
از باد چشمه چشمه دماغ خرابشان .

خاقانی .


صحن مجلس در مدور جام نوشین چشمه یافت
کانچنان هم چشمه چشمه هم مدور ساختند.

خاقانی .


رجوع به چشمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ