ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرخت

لغت‌نامه دهخدا

چرخت . [ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از مزارع طبس مسنا و از محال قاینات است که قدیم النسق میباشد و از آب قنات مشروب میشود». (از مرآت البلدان ج 4 ص 219).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ