ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چربوز

لغت‌نامه دهخدا

چربوز. [ چ َ ] (اِ) ژرپوز. این کلمه در عربی بصورت «یربوع » آمده ، از آنجا بصورت ژرباسیا در اسپانیولی وارد شده و از اسپانیولی بصورت ژربواز وارد زبان فرانسه گردیده است . نوعی حیوان پستاندار کوچک خاکی رنگ ، که پاهایش از دستها بلندتر و کف پایش بسیار پهن است و دمی دراز دارد. این حیوان در کویرها و صحراهای وسیع زندگی میکند و بیشتر در آسیای مرکزی و مشرق اروپا دیده میشود. حیوانی باهوش و جلد و چابک است و هنگام حرکت جهش های بلند میکند. کلاکموش . موش دشتی . موش صحرائی . رجوع به کلاکموش و یربوع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ