ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپک سوار

لغت‌نامه دهخدا

چاپک سوار. [ پ ُ س َ ] (ص مرکب ) رجوع به چابک سوار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ