ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپک سواری

لغت‌نامه دهخدا

چاپک سواری . [ پ ُ س َ ] (حامص مرکب ) رجوع به چابک سواری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ