ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپک اندیشه

لغت‌نامه دهخدا

چاپک اندیشه . [ پ ُ اَ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) رجوع به چابک اندیشه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ