ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاپکربا

لغت‌نامه دهخدا

چاپکربا. [ پ ُ رُ ] (نف مرکب ) رجوع به چابکربا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ