ترجمه مقاله

چار سرشت

لغت‌نامه دهخدا

چار سرشت . [ س ِ رِ ] (اِ مرکب ) چارطبع. طبایع اربعه . امزجه ٔاربعه . حرارت و برودت و رطوبت و یبوست :
نقش این هفت لوح چار سرشت
ز ابتدا جز یکی قلم ننبشت .

نظامی .


ترجمه مقاله