ترجمه مقاله

چارماهه

لغت‌نامه دهخدا

چارماهه . [ هََ / هَِ ] (ص نسبی ) چهارماهه . منسوب به چارماه . کسی یا چیزی که چهار ماه بر او گذشته باشد.
ترجمه مقاله