ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چارسال

لغت‌نامه دهخدا

چارسال . (اِ مرکب ) مدت چهار سال . (ناظم الاطباء). چهارساله .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ